Learning materials for students

In this section, didactic materials are available for the courses I currently teach as well as necessary statistical tables and software packages – to which PG/I-Shou students, PhD students and employees have rights.

Passwords for PDF-files were provided at our first classes.

Hasła do materiałów udostępnione zostały na pierwszych zajęciach.

Statistical tables

Statistical tables – necessary to perform the estimation procedure, parametric and non-parametric tests without the use of computer packages (although in some cases of non-parametric tests are still needed).

Tables should be printed on both sides, clipped on the edge of the pages.

Statystyka I

Statystyka I (lub też: Podstawy statystyki, Statystyka opisowa) – cykl 15 2-godzinnych wykładów oraz 2-godzinnego laboratorium (studia lic. i inż.) obejmujący podstawowe zagadnienia statystyki opisowej, w tym: analizę struktury, analizę korelacji i regresji, analizę indeksową, analizę szeregów czasowych. W trakcie kursu poruszane są techniczne aspekty tychże analiz dla danych indywidualnych, zagregowanych, w tym zarówno ilościowych (mierzalnych) jak i jakościowych (niemierzalnych). 

Statystyka

Statystyka – cykl 15 3-godzinnych zajęć (studia inżynierskie) w formie 1-godzinnego wykładu oraz 2-godzinnych warsztatów dla studentów Wydziału Architektury. Obejmuje on podstawowe zagadnienia z zakresu zbierania, opracowywania, analizy oraz prezentacji danych zarówno jakościowych jak i ilościowych; narzędzia do wizualizacji danych; graficzne sposoby prezentacji danych; klasyczne oraz niestandardowe metody prezentacji danych; elementy statystyki przestrzennej; analizę korelacji liniowej, nieliniowej, przestrzennej; analizę szeregów czasowych; wybrane metody analizy wielowymiarowej.

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna(lub też: Statystyka II) – metody wnioskowania statystycznego (parametryczne i nieparametryczne).

  • materiały SM0. – SM12. dotyczą zarówno wykładów, ćwiczeń jak i laboratoriów;

  • materiały SM_zadania dotyczą dodatkowych zestawów zadań z danego tematu;

  • materiały SM_druk w formie Worda i Excela ułatwiają rozwiązywanie i zrozumienie zadań wykonywanych na wykładach;

  • ponadto w dziale udostępniony został zbiór przykładowych zadań na zaliczenie ćwiczeń i laboratorium.

Statystyka społeczna

Statystyka społeczna – metody analizy ilościowej społecznych skutków procesów ekonomicznych i demograficznych oraz polityki państwa. Na zajęciach omawiamy istotę statystycznych badań zjawisk społecznych, skupiając się na metodach pomiaru: zmian demograficznych, poziomu i jakości życia, dochodów i konsumpcji, ubóstwa i wykluczenia społecznego, rynku pracy, zdrowia i nierówności społecznych w zdrowiu, edukacji, gospodarowania czasem.

Nieklasyczne metody statystyki

Nieklasyczne metody statystyki 

– coraz częściej klasyczne metody nie wystarczają do precyzyjnego opracowania i prezentowania wyników różnego typu badań statystycznych. Konieczne staje się korzystanie z metod statystyki nieparametrycznej, statystyki cech jakościowych, metod analizy ankiet itd. Uogólniając, sięgać musimy do nieklasycznych metod wnioskowania statystycznego, tj. metod, które odchodzą od podstawowych założeń modelu statystycznego. Wszystkie te zagadnienia prezentowane są w trakcie wykładów oraz laboratoriów komputerowych, w pewnym sensie uzupełniającym istniejące publikacje zawierające wykład klasycznej statystyki opisowej i matematycznej. Niezbędne jest korzystanie z pakietu R-project oraz Statistica 13.

Descriptive Statistics

Descriptive Statistics – This is an introductory undergraduate statistics course, with an added twist of modeling for students of interfaculty field of study „Data Engineering”. It is also intentionally devised to be sequential, with each new piece building on the previous topics. Once completed, students should feel comfortable using basic statistical techniques to answer their own questions about their own data, using a widely available statistical software package (R).

Oprogramowanie statystyczne

Oprogramowanie statystyczne: 

  • Statistica 13 – licencja 2-letnia dla studentów, doktorantów i pracowników PG

  • Zestawy analityczne – dodatkowe moduły pakietu Statistica 13 (w tym mapy)

  • DAD 4.6 oraz DASP – aplikacje do szybkiego przeprowadzania analiz z zakresu statystyki społecznej

  • R oraz RStudio – konsolowe aplikacje dające nieograniczone możliwości analizy danych

  • QGis oraz Geoda – aplikacje do modelowania danych przestrzennych i geowizualizacji

Odnośniki do pozostałych pakietów (bezpłatnych, jak i komercyjnych) – dostępne są w dziale linki. 

Wyniki zaliczeń i egzaminów

Wyniki zaliczeń i egzaminów: 

Wyniki prezentowane są w pełnej formie (z uwzględnieniem dodatkowych punktów zdobytych w trakcie semestru).

Wszelkie reklamacje proszę składać wyłącznie na konsultacjach, gdzie istnieje możliwość wglądu do prac.